=

Pengenalan E-Syariah

Perkhidmatan yang ditawarkan ini boleh dicapai melalui URL berikut: http://www.esyariah.gov.my


Pengenalan E-Syariah

E-Syariah ialah projek Kerajaan Elektronik yang ketujuh di bawah Aplikasi Perdana Koridor Raya Multimedia (MSC). Ianya merupakan satu sistem pengurusan kes yang bersepadu yang mengintegrasikan semua proses yang terlibat dalam pengendalian kes-kes Mahkamah Syariah. Rangkaian elektronik yang menghubungkan Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) serta agensi-agensi yang berkaitan diwujudkan bagi tujuan penyelarasan dan perkongsian maklumat.

E-Syariah akan membawa perubahan dan pembaharuan kepada operasi di Mahkamah Syariah. Ianya juga akan memperkemaskan pengurusan kes di samping dapat menyeragamkan proses pengendalian pendaftaran Peguam Syarie. Urusan harian pejabat dapat dipertingkatkan melalui penggunaan Sistem Automasi Pejabat manakala melalui Sistem Pengurusan Perpustakaan JKSM mempermudahkan proses memesan buku-buku dan bahan-bahan perpustakaan untuk rujukan para Hakim dan Pendaftar Mahkamah Syariah. Melalui Portal E-Syariah orang ramai dapat memahami prosidur mahkamah, peraturan terkini serta membuat pertanyaan mengenai status kes. Pengiraan Faraid juga akan dibuat secara elektronik.


Fungsi dan Faeda E-Syariah

 • Melaksanakan prosedur kerja yang lebih selaras, bersepadu dan sistematik
 • Mengurangkan masa orang ramai berurusan di kaunter Mahkamah Syariah
 • Mengurangkan proses-proses kerja manual kakitangan Mahkamah Syariah dan mengurangkan penggunaan pelbagai buku rekod yang banyak
 • Melaksanakan sistem pengurusan yang lebih sistematik, mudah, teratur dan berkesan
 • Mewujudkan saluran komunikasi secara elektronik di antara Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM) dengan Jabatan Kehakiman Syariah Negeri (JKSN) bagi memperoleh maklumat dengan cepat dan tepat

Objektif

1. Mempertingkatkan mutu perkhidmatan Mahkamah Syariah;
2. Mempertingkatkan keberkesanan JKSM dalam menyelaras dan memantau agensi-agensi di bawahnya;
3. Meningkatkan produktiviti dan efisiensi pengurusan Mahkamah Syariah di seluruh negara;
4. Memartabatkan syiar Islam melalui penggunaan ICT.

Aplikasi-aplikasi E-Syariah

Aplikasi E-Syariah merangkumi Sistem Pengurusan Kes Mahkamah Syariah, Portal E-Syariah, e-Nafkah, e-Bicara, e-Faraid, Sistem Automasi Pejabat, Sistem Pengurusan Perpustakaan dan Sistem Pendaftaran Peguam Syarie. Sistem ini juga akan menyediakan kemudahan bagi menyalurkan maklumat kepada agensi-agensi kerajaan yang berkaitan.

Sejarah Penubuhan  E-Syariah

 • Cadangan untuk mewujudkan Sistem Elektronik bagi pengurusan kes Mahkamah Syariah adalah berdasarkan kepada hasil keputusan Mesyuarat Jemaah Menteri pada 13 Oktober 1999
 • Tujuannya adalah bagi mewujudkan rangkaian Kerajaan Elektronik di JKSM dengan Mahkamah-mahkamah Syariah Negeri di seluruh Malaysia dan agensi/jabatan lain yang terlibat dengan operasi Mahkamah Syariah
 • Pelaksanaan projek E-Syariah telah mula dilaksanakan pada Mac 2002
 • Ia merupakan satu usaha penting Kerajaan Persekutuan untuk mempertingkatkan pengurusan dan pentadbiran Institusi Kehakiman Syariah di negeri-negeri seluruh Malaysia selaras dengan usaha Kerajaan Persekutuan mewujudkan pengurusan dan pentadbiran Kerajaan Elektronik (Electronic Government)

Latar Belakang  E-Syariah

 • Dilancarkan pada 7 Februari 2003 oleh YAB Perdana Menteri
 • Aplikasi Perdana Kerajaan Elektronik (eG-Flagship)
 • Sistem pengurusan kes bersepadu yang mengintegrasikan semua proses yang terlibat dalam pengendalian kes Mahkamah Syariah
 • Rangkaian elektronik yang menghubungkan Mahkamah-Mahkamah Syariah Negeri termasuk Mahkamah Syariah di setiap daerah dengan Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia (JKSM)
 • myGOV
 • Kerajaan Negeri Kelantan
 • Jabatan Perkhidmatan Awam
 • MAMPU
 • MSC Malaysia
 • mySMS 15888
 • MyID
 • JKSNSabah
 • JKSNS
 • JKSNSW
 • JKSNT
 • JKSNP
 • JKSNJ
 • JKSNM
 • JKSNNS
 • JKSNP
 • JKSNPP
 • JKSNW
 • JKSNP